Home  พญ. วิทัศศนาได้เข้ารับการฝึกอบรมที่ สถาบันศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยเลเซอร์ แห่งสหรัฐอเมริกา

 พญ. วิทัศศนาได้เข้ารับการฝึกอบรมที่ สถาบันศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยเลเซอร์ แห่งสหรัฐอเมริกา

 พญ. วิทัศศนาได้เข้ารับการฝึกอบรมที่ สถาบันศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยเลเซอร์ แห่งสหรัฐอเมริกา

  • ในวันที่ 24 มีนาคม 2554  พญ. วิทัศศนา ได้เข้ารับการฝึกอบรม ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยเลเซอร์ กับ นพ. เดวิด แมตล็อก ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ของสถาบันศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โดยเลเซอร์ แห่งสหรัฐอเมริกา เมืองเบเวอร์ลีย์ฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
  • ปัจจุบันมีผู้หญิงจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่เข้ามารับการรักษากับ พญ. วิทัศศนา เนื่องจากความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องอันละเอียดอ่อนของพวกเธอ กล่าวคือ แคมใน มีขนาดใหญ่ และยื่นย้อยออกมาจนโผล่พ้น แคมนอก
  • นอกจากนี้พวกเธอก็ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตคู่ ที่มีปัญหาเนื่องจาก ภาวะช่องคลอดหลวม หรือ ภาวะช่องคลอดหย่อนยาน ดังนั้น พญ. วิทัศศนา จึงตัดสินใจเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยเลเซอร์ เพื่อฟื้นฟูช่องคลอด (LVR ®)

  • เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ ด้วยการเสริมสร้างความแข็งแรงหรือความตึงของกล้ามเนื้อช่องคลอด อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงหรือความตึงของกล้ามเนื้อบริเวณปากช่องคลอดอีกด้วย

ศัลยกรรมตกแต่งบริเวณ ปากช่องคลอด โดยเลเซอร์ (DLV ®)

  • มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างของอวัยวะเพศที่อยู่บริเวณปากช่องคลอด ซึ่งได้แก่ แคมเล็ก, แคมใหญ่, ฝีเย็บ รวมทั้งเยื่อพรหมจารี
  • โดยท่ามกลางนวัตกรรมใหม่นี้ก็มีประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่  พญ. วิทัศศนา มีความเห็นว่า เธอไม่ควรจะให้การรักษาโดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเยียวยาความผิดปกติทางเพศเท่านั้น อาทิเช่น การไม่ถึงจุดสุดยอดทางเพศ หรือเพื่อความพึงพอใจของคู่รักหรือสามี ซึ่งพญ. วิทัศศนา มีความเห็นว่าการผ่าตัดนั้น ควรทำเพื่อแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ หรือความเจ็บปวดขณะมีกิจกรรมทางกายภาพ รวมทั้งแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์

ภารกิจของ  พญ. วิทัศศนา เกี่ยวกับ ศูนย์ศัศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์

  • คือ “การทำให้ผู้หญิงเกิดความมั่นใจในตนเอง โดยการให้ความรู้ และทางเลือก รวมทั้งแนวทางในการรักษา” พญ. วิทัศศนา กล่าวว่า คุณผู้หญิงที่ต้องการผ่าตัด ควรเข้ามารับการปรึกษาด้วยตัวเอง เพราะการให้ความรู้อย่างเพียงพอแก่ผู้ที่ต้องการผ่าตัด, การรับฟังปัญหา, การแนะนำแนวทางการผ่าตัดและการเข้ารับการผ่าตัด ควรเป็นการตัดสินใจโดยคุณผู้หญิงเอง

วันที่ 27 มีนาคม 2554 เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว พญ. วิทัศศนา ได้รับเกียรติบัตรการฝึกอบรมและได้เข้าเป็นสมาชิกของ สถาบันศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โดยเลเซอร์ แห่งสหรัฐอเมริกา เมืองเบเวอร์ลีย์ฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย


เทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก


 

 การฝึกอบรมของ พญ. วิทัศศนา ที่สถาบันศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ แห่งสหรัฐอเมริกา
 
พญ. วิทัศศนา เขตต์กลาง ถ่ายรูปร่วมกับ นพ. เดวิด แมตล็อก ณ สถาบัน ศัลยกรรมตกแต่ง ทางนรีเวช โดยเลเซอร์
ข้ามไปยังทูลบาร์