Home ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด ตกแต่งเลเบีย

ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด ตกแต่งเลเบีย

ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด ตกแต่งเลเบีย

1) ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด  ตกแต่งเลเบีย เนื่องจากอาการปวดบริเวณแผลผ่าตัด 

ความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก (ตกแต่งเลเบีย)bullet_tickในระยะ 2-3 วันแรก อาจมี ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด ตกแต่งเลเบีย หรือ ตกแต่งแคมเล็ก เนื่องจากอาการปวด, อาการบวม และอาการระคายเคืองบริเวณแผลผ่าตัดได้  ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำเป็นประจำหลังการผ่าตัด ซึ่งได้แก่ การเดินหรือการขึ้นลงบันได รวมทั้งควรนอนพักสังเกตอาการ ในกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัด มีอาการปวดบริเวณแผลผ่าตัดมากขึ้น ควรกลับมาพบแพทย์ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันนัด

2) ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด  ตกแต่งเลเบีย เนื่องจากภาวะเลือดออกมากผิดปกติ 

bullet_tickอาจพบได้ประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 ของการผ่าตัด ตกแต่งเลเบีย หรือ ตกแต่งแคมเล็ก ดังนั้นผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มแอสไพริน หรือกลุ่มยาลดการแข็งตัวของเลือด 10-15 วัน ก่อนหรือหลังการผ่าตัด

bullet_tickบริเวณที่ทำการผ่าตัดมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกมากผิดปกติได้ เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดค่อนข้างมาก ดังนั้นแพทย์ผู้ผ่าตัดต้องให้ความระมัดระวังในการผ่าตัด โดยทําการเย็บแผลผ่าตัดทั้งหมด 2-3 ชั้น รวมทั้งมีเทคนิคการเย็บแผลผ่าตัดที่ดี ในการป้องกันการเกิดภาวะแผลแยกแล้วทำให้มีเลือดออกมากผิดปกติ ในส่วนของผู้เข้ารับการผ่าตัด ควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำเป็นประจำ ในระยะ 2-3 วันแรกหลังการผ่าตัด รวมทั้งต้องงดการออกกำลังกายและงดการมีเพศสัมพันธ์ หลังการผ่าตัดอย่างน้อย 4-6 สัปดาห์

bullet_tickกรณีผู้เข้ารับการผ่าตัด มีเลือดออกมากชุ่มผ้าอนามัย หรือมีเลือดออกเป็นก้อนสีแดงสด กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาลทันที เพื่อขอรับคำแนะนำ หรือกลับมาพบแพทย์เพื่อตรวจแผลผ่าตัด

3) ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด ตกแต่งเลเบีย เนื่องจากการเกิดภาวะแผลแยก, แผลเลเบียอักเสบ หรือแผลติดเชื้อ 

bullet_tickเนื่องจากการผ่าตัด ตกแต่งเลเบีย หรือ ตกแต่งแคมเล็ก แผลผ่าตัดอยู่บริเวณที่ใกล้ทางเดินปัสสาวะและอุจจาระ ซึ่งมีแบคทีเรียชนิดต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดได้ ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อแล้วเกิดแผลแยก โดยการฉีดยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัด  และการรับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งสําคัญ 

bullet_tickการติดเชื้อหลังการผ่าตัดเป็นเหตุสุดวิสัยที่พบได้ มักเกิดในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการผ่าตัดที่ไม่ปฏิบัติตามคําแนะนํา หรือปฏิบัติตามคําแนะนําไม่ถูกต้อง และในผู้เข้ารับการผ่าตัดมีโรคประจําตัว เช่น โรคเบาหวาน รวมทั้งในผู้เข้ารับการผ่าตัด ที่มีภาวะติดเชื้ออยู่ในช่องคลอดก่อนการผ่าตัดอยู่แล้ว กรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดมีไข้สูงไม่ทราบสาเหตุและมีอาการปวดที่แผลผ่าตัด ร่วมกับมีอาการบวมแดงที่แผลผ่าตัด กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาลทันที เพื่อขอรับคำแนะนำ หรือกลับมาพบแพทย์ เพื่อตรวจแผลผ่าตัด ซึ่งในกรณีมีการติดเชื้อเกิดขึ้น ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องได้รับยาปฏิชีวนะเพิ่มเติม และต้องเสียค่าใช้จ่ายตามจริง

 

ตกแต่งแคม – เทรนด์ หรือ ทางเลือก

คําถามบ่อย เกี่ยวกับการผ่าตัด ตกแต่งเลเบีย

ต้องการดูรูปก่อนและหลังการผ่าตัด

 

4) ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด ตกแต่งเลเบีย เนื่องจากการเกิดการติดเชื้อราภายในช่องคลอด  

bullet_tickซึ่งเกิดขึ้นได้ตามหลังการรับประทานยาปฏิชีวนะ ทั้งนี้โดยปกติในช่องคลอดจะมีแบคทีเรียหลายกลุ่มที่ทำหน้าที่รักษาสมดุลของความเป็นกรด-ด่าง ( acid/base balance ) กลุ่มดีคือกลุ่มแลคโตแบซิลไล ซึ่งสร้างสภาวะกรดในช่องคลอด เพื่อควบคุมไม่ให้แบคทีเรียกลุ่มไม่ดีหรือเชื้อราเพิ่มจำนวนขึ้น ดังนั้นการรับประทานยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียของแผลผ่าตัดก็จะทำให้เชื้อแบคทีเรียกลุ่มดี คือกลุ่มแลคโตแบซิลไลที่มีอยู่ในช่องคลอดตามปกติตายไปด้วย สมดุลของความเป็นกรด-ด่าง ( acid/base balance ) โดนทำลาย ทำให้เกิดเชื้อราในช่องคลอด ทั้งนี้โดยทั่วไปแพทย์จะจัดยาฆ่าเชื้อราให้รับประทาน หลังหยุดยาปฏิชีวนะ 1 สัปดาห์ หรือให้ยาเหน็บช่องคลอดฆ่าเชื้อรา เมื่อแผลผ่าตัดหายดีแล้ว หรือหลังการผ่าตัด 6-8 สัปดาห์

5) ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด ตกแต่งเลเบีย เนื่องจากการผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อน 

bullet_tickเนื่องจากผลการผ่าตัด ตกแต่งเลเบีย หรือ ตกแต่งแคมเล็ก ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับ โครงสร้างพื้นฐานเดิมของผู้เข้ารับการผ่าตัด เช่น กรณีแคมเล็กมีขนาดใหญ่หรือหนามาก, กรณีแคมเล็กมีชั้นช้อนหลายชั้น หรือกรณีแคมเล็กทั้งสองข้างไม่เท่ากันหรือมีลักษณะแตกต่างกันมาก ซึ่งสิ่งต่างๆ ดังกล่าวนี้ส่งผลต่อผลลัพธ์ของการผ่าตัด และนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวของผู้เข้ารับการผ่าตัด เพราะโรคประจำตัวบางชนิด ส่งผลต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับการดูแลแผลผ่าตัดที่ถูกต้องของผู้เข้ารับการผ่าตัด ในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด 

bullet_tickกรณีการผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือเป็นความต้องการของผู้เข้ารับการผ่าตัด ที่ต้องการผ่าตัดแก้ไขก็อาจทำได้ โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัดและแพทย์ควรจะปรึกษาร่วมกัน ซึ่งผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดแก้ไขต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังการผ่าตัด โดยเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่ายาและค่าใช้จ่ายทางวิสัญญีตามจริง

ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด ตกแต่งเลเบีย หรือ ตกแต่งแคมเล็ก ป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ดังนั้นโปรดทราบว่า ต่อให้แพทย์ทําการผ่าตัด–เย็บแผลผ่าตัดอย่างระมัดระวังเท่าใดก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าแผลผ่าตัดเกิดเกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคําแนะนําหลังการผ่าตัดโดยเคร่งครัด

ข้ามไปยังทูลบาร์