Home แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง กับ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง กับ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง กับ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง กับ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง

 • เป้าหมายของแพทย์หญิง วิทัศศนา เกี่ยวกับ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น คือการทำความเข้าใจและรับฟัง รวมทั้งแก้ไขปัญหาตามความต้องการของผู้หญิงทุกคน ด้วยวิธีการผ่าตัดรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น
 • ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น เช่น การผ่าตัด ตกแต่งแคมเล็ก หรือ ตกแต่งเลเบีย, ตกแต่งแคมใหญ่, การผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด หรือ ผ่าตัดรีแพร์, การผ่าตัด ตกแต่งปากช่องคลอด, การผ่าตัด ตกแต่งเยื่อพรหมจารี และการผ่าตัด แก้ไขหัวหน่าว หรือ แคมใหญ่ผิดรูป หลังการฉีดซิลิโคน  รวมทั้งแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์
 • แพทย์หญิง วิทัศศนา เป็นผู้ที่มีความล้ำหน้าทางด้าน ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น มากที่สุดคนหนึ่งในปัจจุบัน ได้รับการฝึกหัดจาก นายแพทย์ เดวิด แมทล็อค ผู้ค้นพบวิธีการทำ ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โดยเลเซอร์
 • ทั้งนี้นายแพทย์ เดวิด แมทล็อค เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้ก่อตั้ง สถาบันตกแต่งทางนรีเวช โดยเลเซอร์ ในลอสแองเจลิส ประเทศอเมริกา แพทย์หญิง วิทัศศนา จึงเป็นหนึ่งในจำนวนแพทย์ ที่ได้รับการรับรองจาก  สถาบันตกแต่งทางนรีเวช โดยเลเซอร์ ในลอสแองเจลิส ประเทศอเมริกา
 • เกี่ยวกับศัลยกรรมเลเซอร์ ตกแต่งช่องคลอด และ ปากช่องคลอด แพทย์หญิง วิทัศศนา มีความเชี่ยวชาญในการทำ ศัลยกรรมเลเซอร์ ผ่าตัด กระชับเช่องคลอด หรือ ปากช่องคลอด ที่หย่อนคล้อย, การฉีดเสริม เนินหัวหน่าว หรือการฉีดเสริม แคมใหญ่ และการฉีดเสริม จี สปอท รวมทั้งการผ่าตัดอื่นๆ ของศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น
 • ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในด้านทาง นรีเวชทางเดินปัสสาวะ แพทย์หญิง วิทัศศนา ได้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาการผ่าตัดผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น การผ่าตัดแก้ไข ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน, การผ่าตัดแก้ไข ภาวะปัสสาวะเล็ด และการทําเลเซอร์แก้ไข ภาวะปัสสาวะเล็ด โดยไม่ต้องผ่าตัด
 • แพทย์หญิง วิทัศศนา ได้มีการผ่าตัดผู้เข้ารับการผ่าตัดจากประเทศต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ด้วยทักษะที่โดดเด่น และเทคนิคการผ่าตัดที่ประณีต เพื่อผลลัพธ์ที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องการ แพทย์หญิง วิทัศศนา ยินดีที่จะรับฟังและพูดคุยเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษา, ความเสี่ยง และประโยชน์ที่จะได้รับ จากการทำศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น แต่ละชนิดของคุณ
 • ก่อนการทำ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น คุณผู้หญิงจะได้รับคำแนะนำอย่างละเอียด เกี่ยวกับหนังสือแสดงความยินยอมในการผ่าตัด ซึ่งระบุเกี่ยวกับ ความเสี่ยง และ ภาวะแทรกซ้อน ของการผ่าตัด ทั้งนี้แพทย์หญิง วิทัศศนา จะแจ้งผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดอย่างตรงไปตรงมา
 • ตัวอย่างเช่น หลังการผ่าตัด อาจมีผิวหนังที่ไม่ได้สัดส่วน หรือมีส่วนที่ยื่นเกินออกมา ในบริเวณแผลที่ทําการผ่าตัด ซึ่งหากภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว ผู้ต้องการผ่าตัดจะได้รับการอธิบาย ให้ทราบถึงวิธีการในการผ่าตัดแก้ไข และต้องใช้เวลา และเสียเวลาในการรักษา
 • การทำผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ต้องอาศัยความพิถีพิถันในการผ่าตัดโดยแพทย์เป็นอย่างมาก รวมทั้งเวลาและความอดทนของผู้ต้องการผ่าตัด ก็มีความสำคัญเช่นกัน เพื่อให้ได้ผลการผ่าตัดที่น่าพอใจ
 • ต้องระลึกไว้เสมอว่า “ วิธีการผ่าตัดในผู้ต้องการผ่าตัดแต่ละคน จะมีวิธีการผ่าตัดที่แตกต่างกัน และผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคนก็จะมีผลลัพธ์ของการผ่าตัดที่แตกต่างกัน มีความเป็นไปได้น้อยมาก ที่จะทําให้ผลลัพธ์ของการผ่าตัด ให้ได้ผลดีเหมือนกันทุกคน เพราะผลลัพธ์ที่ดีของการผ่าตัดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ”
 • ด้วยประสบการณ์มากกว่า 33 ปี ในการทํางานและมากกว่า 22 ปี ในการทํางานด้านศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น แพทย์หญิง วิทัศศนา สามารถช่วยเหลือ และหาทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้หญิง ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพในการมีเพศสัมพันธ์ และด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ทําให้การผ่าตัดซ้ำ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยลง
 • ประสบการณ์ที่ยาวนานนี้ ช่วยลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ในการทำศัลยกรรมที่เธอเป็นผู้รับผิดชอบ การวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง พร้อมทั้งความจริงใจและความรับผิดชอบ การจัดการกับภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดอย่างเหมาะสม ถือเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งสําหรับแพทย์

แพทย์หญิง วิทัศศนา จะดูแลวางแผนการผ่าตัด ให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละราย ซึ่งจะทำขึ้นภายหลังจากการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เหมาะกับผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละรายให้มากที่สุด เพื่อผลลัพธ์ที่ดี สวยงาม และปราศจากภาวะแทรกซ้อน

ข้ามไปยังทูลบาร์