พญ. วิทัศศนา เข้ารับการฝึกอบรม เลเซอร์ กระชับช่องคลอด และ เลเซอร์ แก้ไข ภาวะปัสสาวะเล็ด (Training of Laser treatment of Early Stages of Stress Urinary Incontinence and Vaginal Relaxation)

พญ. วิทัศศนา เข้ารับการฝึกอบรม เลเซอร์ กระชับช่องคลอด และ เลเซอร์ แก้ไข ภาวะปัสสาวะเล็ด (Training of Laser treatment of Early Stages of Stress Urinary Incontinence and Vaginal Relaxation)

“ในฐานะสูติ-นรีแพทย์ ที่มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่มากว่า 30 ปี ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นมาก เมื่อได้รับการแนะนำให้รู้จักเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในการรักษา ภาวะช่องคลอดหลวม หรือ ภาวะช่องคลอดหย่อนยาน ด้วยนวัตกรรมเลเซอร์ Intimalase ® ที่ทันสมัย หลังจากที่ข้าพเจ้าได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เป็นเวลา 1 ปี ข้าพเจ้าบอกได้เลยว่า IntimaLase ® จะเป็นทางออกที่ดี สำหรับการ กระชับช่องคลอด ผู้ป่วยหลายรายชื่นชอบการรักษาด้วย IntimaLase ® เนื่องจากวิธีนี้ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจทางเพศได้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สำหรับข้าพเจ้าแล้ว การรักษาด้วยวิธีนี้ เป็นวิธีที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าสามารถขยายการบริการ ด้านความงามทางนรีเวช ในคลินิคของข้าพเจ้าได้มากขึ้น” —โดย นายแพทย์ อิวาน ฟิสโทนิค, แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, คลินิกนรีเวชฟิสโทนิค, เมืองซาเกรบ, ประเทศโครเอเชีย

 อบรมกระชับ เลเซอร์กระชับช่องคลอด และ แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดยเ ลเซอร์

พญ. วิทัศศนา ได้เข้าอบรมการทำ เลเซอร์ กระชับช่องคลอด และ เลเซอร์ แก้ไขภาวะ ปัสสาวะเล็ด กับ นพ. อิวาน ฟิสโทนิค

ที่คลินิคนรีเวชฟิสโทนิค, เมืองซาเกรบ, ประเทศโครเอเชีย

 

พญ.วิทัศศนา ได้เข้าอบรมการแก้ไข ภาวะช่องคลอดหลวม หรือ ช่องคลอดหย่อนยาน และ ภาวะปัสสาวะเล็ดโดยเลเซอร์ IntimaLase ® กับ Dr. Ivan Fistonic ที่เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย ในปี 2555

ทั้งนี้ Dr. Ivan Fistonic ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัย และผลที่ได้รับจากนวัตกรรมการรักษาด้วยเลเซอร์ IntimaLase ® ที่ใช้กระชับช่องคลอด โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 21 ราย ที่ได้เข้ารับการรักษาด้วยการกระชับช่องคลอดด้วยเลเซอร์ 2 ครั้ง ห่างกันประมาณ 15-30 วัน ซึ่งขั้นตอนและผลการศึกษามีดังนี้

  • การทำเลเซอร์กระชับช่องคลอด IntimaLase— แพทย์จะทำการประเมินระดับการหย่อนยานช่องคลอดก่อนและหลังการรักษา และประเมินอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ รวมทั้งประเมินความพึงพอใจทางเพศ หลังการทำเลเซอร์แพทย์จะให้ผู้เข้ารับบริการตัวเป็นผู้ประเมินเองว่า ผลของการทำเลเซอร์เป็นที่พึงพอใจหรือไม่ โดยผู้เข้ารับบริการจะถูกซักถามเกี่ยวกับผลข้างเคียง และความพึงพอใจทางเพศที่ได้รับจากผลของการรักษา
  • การประเมินระดับการหย่อนยานของช่องคลอด— จะทำโดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับการวัดความกระชับภายในช่องคลอดโดยเฉพาะ ทั้งนี้จะมีการวัดความกระชับก่อนการทำเลเซอร์ และวัดความกระชับซ้ำอีก 2 ครั้ง คือประมาณ 4  สัปดาห์และวัดซ้ำอีกครั้ง 4 เดือนหลังจากการทำเลเซอร์
  • ผลสรุปออกมาคือ—  มีคนไข้จำนวน 95%  รายงานว่า ช่องคลอดมีความกระชับขึ้น (ปานกลางและมาก) และได้รับการยืนยันจากคู่สมรสว่าช่องคลอดกระชับขึ้น ระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ (85% ได้ผล และ 15% ยังไม่ค่อยได้ผล) กล่าวโดยสรุป คือคนไข้เกือบทั้งหมด ที่มีการรายงานถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ภายหลังการเข้ารับการรักษา

อย่างไรก็ตามหัตถการ กระชับช่องคลอด ด้วยเลเซอร์ IntimaLase ® มีข้อจำกัด คือจะช่วยให้ช่องคลอดกระชับขึ้นเพียงระดับหนึ่ง ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มี ภาวะช่องคลอดหลวม หรือ ช่องคลอดหย่อนยาน ไม่มากนัก และผู้ที่มีภาวะไอ, จามปัสสาวะเล็ดที่มีอาการไม่รุนแรง หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเลเซอร์ IntimaLase ® ไม่เหมาะสำหรับหญิงผู้มีบุตรหลายคนและผู้ที่มีภาวะไอ, จาม ปัสสาวะเล็ด ที่มีอาการรุนแรง อีกทั้งผลการรักษาที่ได้มีผลชั่วคราว ทำ 1 คอร์ส สามารถ กระชับช่องคลอด หรือ แก้ไขภาวะไอ จาม ปัสสาวะเล็ด ได้ 1 ปี

ข้ามไปยังทูลบาร์