ผ่าตัด ตกแต่งเลบีย ที่ไหนดี?

การทำผ่าตัด ตกแต่งเลเบีย หรือ ตกแต่งแคมเล็ก เป็นหนึ่งในกลุ่ม ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ที่มีความซับซ้อนและละเอียดมากที่สุดชนิดหนึ่ง ทั้งนี้แพทย์ที่จะทำผ่าตัดต้องมีความรู้, ความเข้าใจในโครงสร้างทางกายวิภาคของ เลเบีย หรือ แคมเล็ก เป็นอย่างดี และมีความรู้ในการเลือกไหมที่เย็บแผลผ่าตัดที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะการผ่าตัดที่ความแม่นยำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี แผลสวย โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน

เพื่อความสวยงาม และป้องกันแผลผ่าตัดผิดรูป สำหรับการผ่าตัดที่ละเอียดอ่อนนี้ ควรพิจารณาแพทย์ที่มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านนี้โดยตรง ศัลยแพทย์โดยส่วนมากมีประสบการณ์ทางด้านศัลยกรรมประเภทนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นผู้เข้ารับบริการจำเป็นต้องคำนึงถึงประสบการณ์ของแพทย์ที่จะทำการผ่าตัด “โปรดระลึกไว้เสมอว่า..เนื้อเยื่อที่สูญเสียไปแล้ว คุณจะเรียกกลับคืนมาไม่ได้” 

ซึ่งผลงานการผ่าตัดทางด้าน ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น และการผ่าตัดทางด้าน นรีเวชทางเดินปัสสาวะ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ที่บันทึกไว้ในเอกสารการผ่าตัด ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2542 ถึง 31 ธันวาคม 2563 เป็นเวลามากกว่า 22 ปี รวมจำนวนผ่าตัด ทั้งหมด 11,285 รายการ กล่าวโดยสรุปได้ว่า แพทย์หญิง วิทัศศนาเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์มากที่สุดคนหนึ่ง

 

5 คำถามที่ต้องพิจารณาว่า เราควรจะทำ ผ่าตัด ตกแต่งเลบีย ที่ไหนดี 

1) Q: ในแต่ละเดือนแพทย์ที่สถานพยาบาลแห่งนั้น มีจำนวนการผ่าตัดเท่าใด?

2) Q: แพทย์ที่สถานพยาบาลแห่งนั้น เป็นผู้ดำเนินการผ่าตัดตลอดทั้งกระบวนการหรือไม่ ?

3) Q: ภาวะแทรกซ้อนใด ที่มักเกิดขึ้นในระหว่างการรักษาที่สถานพยาบาลแห่งนั้น และมีเปอร์เซนต์ในการเกิดเท่าใด ?

4) Q: ประสบการณ์ทางด้าน ศ้ลยกรรมจุดซ่อนเร้น ของแพทย์ที่สถานพยาบาลแห่งนั้นท่านนั้น มีประสบการณ์มานานเท่าใด มีการฝึกอบรม เกี่ยวกับสิ่งที่ใช้ในการช่วยในการผ่าตัด เช่น เครื่องเลเซอร์ ของแพทย์ที่สถานพยาบาลแห่งนั้น มีใบรับรองหรือไม่ ?

5) Q: การฝึกอบรม เกี่ยวกับสิ่งที่ใช้ในการช่วยในการผ่าตัด เช่น เครื่องเลเซอร์ ของแพทย์ที่สถานพยาบาลแห่งนั้น มีใบรับรองหรือไม่ ?

คำถามที่ควรพิจารณาก่อนเข้ารับ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ดังกล่าวนี้ เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ควรพิจารณา แพทย์ควรตอบคำถามทั้งหมดด้วยความเต็มใจ แล้วผู้ป่วยจะได้คลายความกังวล และเข้ารับการผ่าตัดได้ด้วยความมั่นใจ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก