สมาคมศัลยกรรมตกแต่งนรีเวช 3

ข้อ ๑๖.  กรรมการอาจจะพ้นจากตำแหน่งซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้คือ

  ๑๖.๑  ตาย

  ๑๖.๒  ลาออก

  ๑๖.๓  ขาดจากสมาชิกภาพ

  ๑๖.๔  ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ ๑๗.  กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการมีมติให้ออก

ข้อ ๑๘.  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

  ๑๘.๑  มีอำนาจออกระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติโดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้

  ๑๘.๒  มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม

  ๑๘.๓  มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการจะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง

  ๑๘.๔  มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมใหญ่วิสามัญ

  ๑๘.๕  มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งอื่นๆที่ยังมิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

  ๑๘.๖  มีอำนาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีอำนาจอื่นๆตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้

  ๑๘.๗  มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมดรวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม

  ๑๘.๘  มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญตามที่สมาชิกสามัญจำนวน ๑ ใน ๕ ของสมาชิกทั้งหมด ได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ

  ๑๘.๙  มีหน้าที่จัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆทั้งที่เกี่ยวกับการเงินทรัพย์สิน และการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ

  ๑๘.๑๐  จัดทำบันทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคมเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รับทราบ

  ๑๘.๑๑  มีหน้าที่อื่นๆตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้

ข้อ ๑๙.  คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

โดยให้จัดขึ้นภายในวันที่  ๓๐  ของทุกๆเดือน ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม

ข้อ ๒๐.  การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

จึงจะถือว่าครบองค์ประชุมมติของที่ประชุมคณะกรรมการถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ ๒๑.  ในการประชุมคณะกรรมการ

ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น  

หมวดที่  ๔ การประชุมใหญ่

 

ข้อ ๒๒.  การประชุมใหญ่ของสมาคมมี  ๒  ชนิดคือ

  ๒๒.๑  ประชุมใหญ่สามัญ

  ๒๒.๒  ประชุมใหญ่วิสามัญ

ข้อ ๒๓.  คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีๆละ  ๑  ครั้ง

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีๆละ  ๑  ครั้งภายในเดือน  มีนาคม  ของทุกปี

ข้อ ๒๔.  การประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีขึ้นได้

โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้น หรือเกิดขึ้นด้วยการเข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕  ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  คนทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดให้มีขึ้น

ข้อ ๒๕.  การแจ้งกำหนดนัดประชุมใหญ่

ให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งกำหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบ และการแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยระบุวันเวลาและสถานที่ให้ชัดเจนโดยจะต้องแจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๗  วันและประกาศแจ้งกำหนดนัดประชุมไว้  ณ  สำนักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๗  วันก่อนถึงกำหนดการประชุมใหญ่

ข้อ  ๒๖.  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  ๒๖.๑  แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี

  ๒๖.๒  แถลงบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ

  ๒๖.๓  เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อครบกำหนดวาระ

  ๒๖.๔  เลือกตั้งผู้สอบบัญชี

  ๒๖.๕  เรื่องอื่นๆถ้ามี

อ่านต่อ>>

ข้ามไปยังทูลบาร์