สมาคมศัลยกรรมตกแต่งนรีเวช (Thai Cosmetic Gynecology Society)

สมาคมศัลยกรรมตกแต่งนรีเวช (Thai Cosmetic Gynecology Society)

 

 

หมวดที่  ๑ ความทั่วไป

ข้อ ๑.  สมาคมนี้มีชื่อว่า  สมาคมศัลยกรรมตกแต่งนรีเว

ย่อว่า สตน. เรียกเป็นภาษาอังกฤษ  Thai  Cosmetic  Gynecology  Society  ย่อความ  CGS

ข้อ ๒.  เครื่องหมายของสมาคม

มีลักษณะเป็นรูปสรีระของผู้หญิง ส่วนเอวจนถึงเข่า ลายเส้นสีขาว และมีตัวหนังสือสีขาว เขียนคำว่า สมาคมศัลยกรรมตกแต่งบรรทัดแรก และบรรทัดที่สองมีตัวหนังสือสีขาว เขียนคำว่า นรีเวช พื้นหลังทั้งหมดเป็น  สีน้ำเงิน

 

 

Picture34

 

 

ข้อ ๓.  สำนักงานสมาคม

ตั้งอยู่ที่ ณ บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่  11 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีสำนักงานสาขาอยู่ที่  โรงพยาบาลยันฮี

ข้อ ๔.  วัตถุประสงค์ของสมาคม

๔.๑  เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชที่ถูกต้องให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป

๔.๒  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานเทคนิคการผ่าตัด ความปลอดภัยของผู้ป่วย ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่กลุ่มบุคลากรด้านการแพทย์ที่มีความสนใจทางด้านนี้

๔.๓  เพื่อจัดหาการเรียนรู้ ด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชผ่านทางการประชุมวิชาการ วารสาร  อินเตอร์เน็ตและสื่อช่องทางต่างๆ

๔.๔  เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกันทั้งในและนอกประเทศ

๔.๕  สมาคมไม่มีการตั้งโต๊ะบิลเลียด

๔.๖  สมาคมไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

 

 

หมวดที่  ๒ สมาชิก

ข้อ ๕.  สมาชิกของสมาคมมี  ๒  ประเภทคือ

๕.๑  สมาชิกสามัญได้แก่บุคคลทั่วไปที่สมัครเป็นสมาชิก และได้รับการยอมรับจากสมาชิก

๕.๒  สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้อุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

ข้อ ๖.  สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๖.๑  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว

 ๖.๒  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

 ๖.๓  ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

 ๖.๔  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด ในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

อ่านต่อ>>

ข้ามไปยังทูลบาร์