ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด (Before and After Photos)

การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กและการผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยวิธีการ Simple edge technique