ปัจจัยสําคัญ ของการผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 3  ปัจจัย

1 . ปัจจัยสําคัญอย่างแรก ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ดีของการผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์  คือ แพทย์

ปัจจัยสําคัญของศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)สำหรับแพทย์ผู้ผ่าตัดทาง ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช หรือ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ ไม่ใช่แค่ขั้นตอนในการทำการผ่าตัดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการวิเคราะห์ถึงภาวะแทรกซ้อน ตลอดจนการให้การรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนกับผู้เข้ารับการผ่าตัด

1.1) แพทย์ผู้ผ่าตัด ควรมีความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคพิเศษในการผ่าตัด ที่เหมาะสมในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคน

bullet_tickแพทย์ผู้ผ่าตัด ควรมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคพิเศษในการผ่าตัด ที่เหมาะสมในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคน อาทิ ในผู้เข้ารับการผ่าตัดชาวต่างชาติ ที่ต้องเดินทางกลับต่างประเทศภายใน 5 วันหลังการผ่าตัด อาจจําเป็นต้องใช้เทคนิคพิเศษ ในการเย็บแผลผ่าตัด เพื่อป้องกันการแยกของแผลผ่าตัด

1.2) แพทย์ผู้ผ่าตัด ควรมีความรู้เกี่ยวกับ การเลือกใช้ไหมที่ใช้เย็บแผล

bullet_tickแพทย์ผู้ผ่าตัด ควรมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ไหมที่ใช้เย็บแผลผ่าตัด ที่จะต้องละลายในเวลาที่เหมาะสม–ที่สําคัญคือไหม ต้องละลาย–หลังจากแผลผ่าตัดติดดีแล้ว

1.3) แพทย์ผู้ผ่าตัด ควรมีความรู้เกี่ยวกับ การเลือกใช้ยาปฏิชีวนะ

bullet_tickแพทย์ผู้ผ่าตัด ควรมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัด–ในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคน เพื่อป้องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัด ที่อาจจะแตกต่างกัน ระหว่างคนไทยหรือคนต่างชาติ เนื่องจากความไวในการติดเชื้อแต่ละชนิดแตกต่างกัน

1.4) แพทย์ผู้ผ่าตัด ควรมีความรู้เกี่ยวกับ การให้คําแนะนําที่ถูกต้องและเหมาะสม ก่อนและหลังการผ่าตัด

bullet_tickแพทย์ผู้ผ่าตัด ต้องให้คําแนะนําที่ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด แก่ผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคน เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด เพราะผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคน มีลักษณะการดําเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งอาจทําให้ไม่สามารถปฏิบัติตามคําแนะนํา ทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดที่ถูกต้องได้ทั้งหมด ดังนั้นก่อนการผ่าตัด ควรมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการผ่าตัดและแพทย์

1.5) แพทย์ผู้ผ่าตัด ต้องเปิดกว้างยอมรับข้อผิดพลาด

bullet_tickแพทย์ผู้ผ่าตัด ต้องเปิดกว้างยอมรับข้อผิดพลาด มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะช่วยเหลือและแก้ไขข้อผิดพลาด เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นกับผู้เข้ารับการผ่าตัด


หัวข้อน่าสนใจ

ลเซอร์ กระชับช่องคลอด

การผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด โดยเลเซอร์

รูปภาพ ก่อน-หลังการผ่าตัด


 2 . ปัจจัยสําคัญอย่างที่สอง ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ดีของการผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ คือ ตัวผู้เข้ารับการผ่าตัด

2.1) ผลลัพธ์ที่ดีของการผ่าตัด ขึ้นอยู่กับ ลักษณะพื้นฐานเดิมของ โครงสร้างของอวัยวะเพศ ของผู้เข้ารับการผ่าตัด

bullet_tickยกตัวอย่างเช่นกรณี แคมเล็ก มีขนาดใหญ่มาก หรือ แคมเล็ก มีความหนามาก, แคมเล็ก มีชั้นซ้อนหลายชั้น, แคมเล็ก ทั้งสองข้างไม่เท่ากัน หรือ แคมเล็ก ทั้งสองข้างมีลักษณะแตกต่างกันมาก ผลลัพธ์ของการผ่าตัดย่อมมีความแตกต่างกัน

2.2) ผลลัพธ์ที่ดีของการผ่าตัด ขึ้นอยู่กับ อายุ ของผู้เข้ารับการผ่าตัด

bullet_tick2.2.1) อายุน้อยเกินไป อาจส่งผลถึงการปฏิบัติตัว หรือการดูแลหลังการผ่าตัดที่ถูกต้องไม่ได้ เนื่องจากขาดความรู้และความเข้าใจ มีความอดทนต่อความเจ็บปวดน้อย รวมทั้งขาดความระมัดระวังในการดูแลแผลหลังการผ่าตัด

bullet_tick2.2.2) อายุมากเกินไป อาจส่งผลถึงกระบวนการหายของแผลผ่าตัด เนื่องจากการมีโรคประจําตัวบางอย่าง ที่มีผลต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด  ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยที่แพทย์ไม่สามารถควบคุมได้

2.3) ผลลัพธ์ที่ดีของการผ่าตัด ขึ้นอยู่กับ การปฏิบัติตัว หรือ การดูแลหลังการผ่าตัดที่ถูกต้อง ของผู้เข้ารับการผ่าตัด

bullet_tickเนื่องจากแผลผ่าตัด อยู่บริเวณ ปากช่องคลอด และใน ช่องคลอด ซึ่งแผลผ่าตัดจะโดนน้ำหรือสารคัดหลั่งจากภายในช่องคลอดตลอดเวลา ซึ่งความชื้นของแผลผ่าตัด ส่งผลให้แผลผ่าตัด ใช้เวลาในการหายนานกว่าแผลผ่าตัดชนิดอื่น มีโอกาสเกิดการอักเสบและติดเชื้อของแผลผ่าตัด มากกว่าแผลผ่าตัดในบริเวณอื่นๆ ซึ่งการอักเสบและติดเชื้อของแผลผ่าตัด จะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ทำให้แผลผ่าตัดติดผิดรูป, เกิดรอยแผลเป็น หรือเกิดแผลผ่าตัดแยกแล้วทําให้มีเลือดออกมากผิดปกติ ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อแล้วเกิดแผลแยก โดยการฉีดยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัด และการผ่าตัดด้วยเครื่องมือและเทคนิคปลอดเชื้อถือเป็นสิ่งสําคัญ

bullet_tickรวมทั้งเมื่อกลับบ้าน ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะต้องรับประทานยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังการผ่าตัดให้ครบทั้งหมด เนื่องจากแผลผ่าตัด ตกแต่งทางนรีเวช โดยเลเซอร์ ถือเป็นแผลผ่าตัดที่มีการปนเปื้อน (contaminated surgical wound) เพราะอยู่บริเวณใกล้ทางเดินปัสสาวะและทางเดินอุจจาระ ซึ่งมีแบคทีเรียต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน จากการติดเชื้อของแผลผ่าตัดได้

bullet_tickในระยะ 1-2 วันแรกหลังการผ่าตัด ในผู้เข้ารับการผ่าตัดบางรายอาจมีความจำเป็นที่ต้องใส่สายสวนปัสสาวะคาไว้ เพื่อป้องกันอาการปัสสาวะลำบากหลังผ่าตัด ซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะตึงตัวของกล้ามเนื้อรอบ ปากช่องคลอด ในระยะแรกหลังการผ่าตัด หลังจากนั้นเมื่อภาวะตึงตัวของกล้ามเนื้อรอบ ปากช่องคลอด ลดลง ผู้เข้ารับการผ่าตัดก็จะปัสสาวะได้เองตามปกติ

bullet_tickวิธีการพักฟื้นจะแตกต่างออกไปในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคน แต่ภายในวันที่ 1-2 หลังจากที่เข้ารับการผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะสามารถลุกและเดินไปรอบๆ ได้เล็กน้อย และผู้เข้ารับการผ่าตัดจะต้องหยุดทำงาน รวมทั้งงดกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำเป็นประจำ ในระยะ 2-3 วันแรกหลังการผ่าตัด

bullet_tickในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด ควรพยายามหลีกเลี่ยง ความอับชื้นบริเวณแผลผ่าตัด การทำความสะอาดบริเวณแผลผ่าตัด หลังการถ่ายปัสสาวะ ทำได้โดยการซับด้วยทิชชูเปียก (Sanitary Wipes) และหลังการถ่ายอุจจาระ ควรทำความสะอาดโดยการล้างผ่านน้ำเปล่าแล้วซับเบาๆ ให้แห้ง และในผู้เข้ารับการผ่าตัด ตกแต่งแคม หลังการอาบน้ำทุกครั้ง ในตอนเช้าและก่อนนอน ควรใช้ไดร์เป่าผมอุ่นๆ เป่าบริเวณแผลผ่าตัดนานครั้งละ 10-15 นาที หรือจนกว่าบริเวณแผลผ่าตัดจะแห้งสนิท

บริเวณที่ทำการผ่าตัดยังคงมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ค่อนข้างมาก ในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด ดังนั้นผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจจะค่อยๆ กลับมาทำกิจกรรมทางกายภาพต่างๆ ที่ต้องใช้กำลังได้เล็กน้อยและยกของเบาๆ ได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางกายภาพที่ต้องเดินมากๆ และการขึ้นลงบันไดบ่อยๆ

ในช่วงหลังสัปดาห์ที่ 2 จนถึงสัปดาห์ที่ 4 หลังการผ่าตัด บริเวณที่ทำการผ่าตัดอาจจะยังคงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน แต่อย่างไรก็ตามผู้เข้ารับการผ่าตัด สามารถทำกิจกรรมทางกายภาพต่างๆ ที่ต้องใช้กำลังปานกลางได้พอควร และควรงดการออกกําลังกายทุกชนิด

ผู้เข้ารับการผ่าตัดสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ทางกายภาพที่ต้องใช้กำลังปานกลางได้มากขึ้น และสามารถออกกำลังกายที่ใช้แรงของลำตัวช่วงบนได้ ในช่วงหลังสัปดาห์ที่ 4 จนถึงสัปดาห์ที่ 6 หลังการผ่าตัด แต่ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางกายภาพ ที่ต้องใช้กำลังกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกราน ที่ส่งผลกระทบต่อแผลผ่าตัด เช่น การวิ่งออกกำลังกายหรือการเดินเร็ว, การแช่น้ำอุ่นในอ่างอาบน้ำ, การว่ายน้ำ, การออกกําลังกายโดยการยกนํ้าหนัก, การขี่จักรยาน, การเล่นโยคะและการซิทอัพ

หลังการผ่าตัด 6-8 สัปดาห์ ผู้เข้ารับการผ่าตัดสามารถทำกิจกรรมทางกายภาพต่างๆ ได้ตามปกติ รวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์

3 . ปัจจัยสําคัญอย่างที่สาม ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ดีของการผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยเลเซอร์ อย่างที่สาม คือ เทคโนโลยี–เลเซอร์

3.1)  การใช้ เลเซอร์ผ่าตัด แบบมีแผลผ่าตัด

bullet_tickวิธีนี้จะเหมือนกับการผ่าตัดแบบดั้งเดิม เพียงแต่ใช้เลเซอร์ในการผ่าตัดแทนใบมีด ช่วยให้การผ่าตัดมีความแม่นยำเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ทําให้มีการสูญเสียเลือดน้อยลง เนื่องจากลดการทำลายเนื้อเยื่อ และเส้นเลือดของแผลผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนก็จะน้อยลง ทำให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น ซึ่งหลังทำผ่าตัดจะมีบาดแผลในช่องคลอด และมีการใช้ไหมละลายเย็บบาดแผลที่ช่องคลอด เหมือนกับการผ่าตัดด้วยวิธีผ่าตัด โดยการใช้มีดแบบดั้งเดิม หลังการผ่าตัดต้องมีการปฏิบัติตัว เช่นเดียวกันกับหลังการทำผ่าตัด โดยการใช้มีดแบบวิธีดั้งเดิม

3.2)  การใช้ เลเซอร์กระชับช่องคลอด แบบไม่มีแผลผ่าตัด

bullet_tickศูนย์จุดซ่อนเร้น เพื่อความงาม โดยเลเซอร์ MasterWork Hospital ถือเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลในประเทศไทย ที่เปิดให้บริการทำ เลเซอร์รีแพร์ กระชับช่องคลอด แบบที่ไม่มีบาดแผล (คลิ๊กดูรายละเอียด)

bullet_tickทั้งนี้การทำ กระชับช่องคลอด โดยวิธีนี้มีข้อจำกัด คือจะช่วยให้ ช่องคลอดกระชับ ขึ้นเพียงเล็กน้อย จึงมีข้อบ่งชี้ว่าควรทําในสุภาพสตรีที่มี ภาวะช่องคลอดหย่อนยาน ไม่มากนัก  โดยแพทย์จะให้ยานอนหลับฉีดเข้าหลอดเลือดดํา เมื่อผู้เข้ารับบริการหลับ แพทย์จะใส่หัวเลเซอร์เข้าไปในช่องคลอด เครื่องเลเซอร์จะปล่อยแสงเลเซอร์ออกมา เลเซอร์ดังกล่าวนี้จะสร้างคลื่นความร้อนขึ้นมา โดยที่คลื่นความยาวที่เหมาะสม ให้ทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อที่บริเวณ ปากช่องคลอด และใน ช่องคลอด ความร้อนของเลเซอร์จะทำให้เนื้อเยื่อและคอลลาเจนเกิดการหดตัวลงในทันที ส่งผลทำให้พื้นผิวช่องคลอดลดลง ทําให้ช่องคลอดแคบลง อีกทั้งเลเซอร์จะช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ ทำให้เนื้อเยื่ออ่อนเยาว์ลงและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น วิธีนี้จึงช่วยให้มีการฟื้นฟูสภาพช่องคลอด ทำให้มีความกระชับมากขึ้น

bullet_tickหลังการทํา เลเซอร์รีแพร์ จะไม่มีอาการปวดและไม่มีการสูญเสียเลือด แตกต่างกับการใช้เลเซอร์ผ่าตัดแทนใบมีด นอกจากนี้ยังงดการมีเพศสัมพันธ์ หลังการยิงเลเซอร์เพียง 2-4 สัปดาห์ แต่อย่างไรก็ตามหัตถการ กระชับช่องคลอดโดยวิธีนี้ไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ได้ เนื่องจากความกระชับของช่องคลอดที่ได้ เป็นผลมาจากการสร้างคอลลาเจนบริเวณรอบๆ ช่องคลอด ซึ่งเนื้อเยื่อช่องคลอดของแต่ละบุคคลก็อาจมีการตอบสนองต่อเลเซอร์–สร้างคอลลาเจนได้ไม่เท่ากัน อีกทั้งผลการรักษาได้ผลเพียงชั่วคราว ทำ 1 คอร์ส สามารถกระชับช่องคลอดได้ 1 ปี

ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อผลลัพธ์ที่ดีของการผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช หรือ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ ขึ้นอยู่กับ แพทย์, ตัวผู้เข้ารับการผ่าตัด และ การใช้เลเซอร์ช่วยผ่าตัด ทั้งนี้แพทย์ผู้ผ่าตัดต้องมีความรู้และชํานาญ ในการเลือกใช้เลเซอร์ให้เหมาะสมกับหัตถการแต่ละชนิด ทั้งนี้เพื่อให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งการนำเลเซอร์มาช่วยในการผ่าตัด ถือเป็นทางเลือกให้ผู้รับบริการมั่นใจว่าจะได้รับการรักษา โดยมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเหมาะสม