Home ทะเบียนสมาคมศัลยกรรมตกแต่งนรีเวช

ทะเบียนสมาคมศัลยกรรมตกแต่งนรีเวช

ทะเบียนสมาคมศัลยกรรมตกแต่งนรีเวช

Copy (3) of shutterstock_73431568

 

ทะเบียนเลขที่   ๕  /  ๒๕๕๕

 

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม

 

 

ใบสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า  นายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดนครปฐม  ได้รับจดทะเบียนสมาคมศัลยกรรมตกแต่งนรีเวช  ซึ่งมีวัตถุประสงค์  คือ

 

bullet_tickเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชที่ถูกต้อง ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป

bullet_tickเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานเทคนิคการผ่าตัด ความปลอดภัยของผู้ป่วย ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่กลุ่มบุคลากรด้านการแพทย์ ที่มีความสนใจทางด้านนี้

bullet_tickเพื่อจัดหาการเรียนรู้ด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ผ่านทางการประชุมวิชาการ วารสาร  อินเตอร์เน็ตและสื่อช่องทางต่างๆ

bullet_tickเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกันทั้งในและนอกประเทศ

bullet_tickสมาคมไม่มีการตั้งโต๊ะบิลเลียด

bullet_tickสมาคมไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

 

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  ตามความในมาตรา ๘๒ แห่งมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว

 

 

 

ให้ไว้    ณ    วันที่    ๒๓    สิงหาคม    พ.ศ.    ๒๕๕๕

ลงชื่อ      นายอภินันท์     จันทรังษี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

นายทะเบียนประจำจังหวัดนครปฐม

 


 

รายชื่อคณะกรรมการของสมาคม

 

๑.   นางสาววิทัศศนา        เขตต์กลาง                  นายกสมาคม

๒.   นางลดาวดี        สัมฤทธิวณิชชา           อุปนายกสมาคม

๓.   นางสาวจีราภรณ์       โพธิ์กระจ่าง                  เลขาธิการ

๔.   นางสมหมาย           ทองพิชัย                         เหรัญญิก

๕.   นางจิตรา             กลิ่นจันทร์                          ปฏิคม

๖.   นางเพ็ญจันทร์         วงศ์ถาวรมั่น                  นายทะเบียน

๗.   นางสาวบุญศรี          พรหมดวง                    ประชาสัมพันธ์

 

 (คณะกรรมการชุดนี้ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙)

ข้ามไปยังทูลบาร์