ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด (Before and After Photos)

เป็นการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กและหนังคลุมคลิตอริส แบบ Modified Wedge Techique หรือ Modified Edge Excision Technique