ผ่าตัด ตกแต่งเลบีย ที่ไหนดี?

 9 คำถามที่ควรพิจารณาก่อนเข้ารับ ตกแต่งเลเบีย  ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

 

• การทำผ่าตัด ตกแต่งเลเบีย หรือ ตกแต่งแคมเล็ก เป็นหนึ่งในกลุ่ม ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ที่มีความซับซ้อนและละเอียดมากที่สุดชนิดหนึ่ง ทั้งนี้แพทย์ที่จะทำผ่าตัดต้องมีความรู้, ความเข้าใจในโครงสร้างทางกายวิภาคของ เลเบีย หรือ แคมเล็ก เป็นอย่างดี และมีความรู้ในการเลือกไหมที่เย็บแผลผ่าตัดที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะการผ่าตัดที่ความแม่นยำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี แผลสวย โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน

• สำหรับการผ่าตัดที่ละเอียดอ่อนนี้ เพื่อความสวยงาม และป้องกันแผลผ่าตัดผิดรูป ควรพิจารณาแพทย์ที่มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านนี้โดยตรง ศัลยแพทย์โดยส่วนมากมีประสบการณ์ทางด้านศัลยกรรมประเภทนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นผู้เข้ารับบริการจำเป็นต้องคำนึงถึงประสบการณ์ของแพทย์ที่จะทำการผ่าตัด “โปรดระลึกไว้เสมอว่า..เนื้อเยื่อที่สูญเสียไปแล้ว คุณจะเรียกกลับคืนมาไม่ได้” 

• ผลงานการผ่าตัดของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ที่บันทึกไว้ในเอกสารการผ่าตัด ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2542 ถึง 31 ธันวาคม 2563 รวมจำนวนผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น และการผ่าตัดทางด้าน นรีเวชทางเดินปัสสาวะ ทั้งหมดรวม 11,285 รายการ

• กล่าวโดยสรุปได้ว่า แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้ทำการผ่าตัดทางด้าน ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น และการผ่าตัดทางด้าน นรีเวชทางเดินปัสสาวะ มาแล้วมากกว่า 22 ปี จึงถือได้ว่า แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในด้าน ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น และการผ่าตัดทางด้าน นรีเวชทางเดินปัสสาวะ ที่มีประสบการณ์มากที่สุดคนหนึ่ง

 

 

9 คำถามที่ควรพิจารณาก่อนเข้ารับ ตกแต่งเลเบีย ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น 

1) Q: มีทางเลือกอื่นๆในการรักษา ที่ไม่ต้องผ่าตัดหรือไม่ ?

2) Q: ในแต่ละเดือนแพทย์ท่านนั้น มีจำนวนการผ่าตัดเท่าใด?

3) Q: แพทย์ท่านนั้นเป็นผู้ดำเนินการผ่าตัดตลอดทั้งกระบวนการหรือไม่ ?

4) Q: แพทย์ท่านนั้นเคยถูกการลงโทษทางวินัยจาก คณะกรรมการแพทยสภาหรือไม่ ?

5) Q: ภาวะแทรกซ้อนใด ที่มักเกิดขึ้นในระหว่างการรักษา และมีเปอร์เซนต์ในการเกิดเท่าใด ?

6) Q: สิ่งที่ใช้ในการช่วยในการผ่าตัด เช่น เครื่องเลเซอร์ มีการรับประกันและการรับรองหรือไม่ ?

7) Q: นโยบายหลักเกี่ยวกับการรักษาภาวะแทรกซ้อนและการผ่าตัดแก้ไขของคลินิกหรือโรงพยาบาลนั้น เป็นอย่างไรบ้าง ?

8) Q: แพทย์ท่านนั้นมีประสบการณ์ทางด้าน ศ้ลยกรรมจุดซ่อนเร้น คิดเป็นร้อยละเท่าใด และมีประสบการณ์มานานเท่าใด ?

9) Q: แพทย์ที่จะทำการรักษาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือไม่ และเชี่ยวชาญด้านใด (ศัลยศาสตร์/นรีเวช/นรีเวชทางเดินปัสสาวะ) และคณะกรรมการรับรองทางการแพทย์ในประเทศนั้น ให้การรับรองแพทย์ท่านนั้นหรือไม่ ?

คำถามที่ควรพิจารณาก่อนเข้ารับ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ดังกล่าวนี้ เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ควรพิจารณา แพทย์ควรตอบคำถามทั้งหมดด้วยความเต็มใจ แล้วผู้ป่วยจะได้คลายความกังวล และเข้ารับการผ่าตัดได้ด้วยความมั่นใจ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก