ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด (Before and After Photos)

การผ่าตัดตกแต่งแก้ไขหัวหน่าว/แคมใหญ่ ผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน