การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กและการผ่าตัดตกแต่งหนังคลุม คลิตอริส โดยวิธีการ Simple edge technique

 

ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด (Before and After Photos)