การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กและการผ่าตัดตกแต่งหนังคลุม คลิตอริส โดยวิธีการ Simple edge technique

(Labia Minora & Clitoral Hood Reduction by Simple Edge Excision Technique)

 

 

ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด (Before and After Photos)