การผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอดและการผ่าตัดตกเยื่อพรหมจารี

(Hymenoplasty with Perineoplasty)

 

ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด (Before and After Photos)