การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กและหนังคลุมคลิตอริสแบบ Vitasna’s Technique

เป็นการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กและหนังคลุมคลิตอริส แบบ Modified Wedge Techique หรือ Modified Edge Excision Technique

 

ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด (Before and After Photos)