การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กและหนังคลุมคลิตอริสแบบ Wedge Techique

 

(Labia Minora and Clitoral Hood Reduction by Wedge Technique)

 

ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด (Before and After Photos)