การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กและหนังคลุมคลิตอริสแบบ Wedge Techique

 

ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด (Before and After Photos)