การผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่ (ดึงแคมใหญ่)

(Labia Majora Reduction or Labia Majora Lift)

 

ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด (Before and After Photos)