การผ่าตัดแก้ไขแคมเล็กที่เคยผ่าตัดมาแล้ว

 

ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด