การผ่าตัดแก้ไขแคมเล็กที่เคยผ่าตัดมาแล้ว

(Correction Surgery after Labia Minora or Clitoral Hood Reduction)

 

ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด (Before and After Photos)