การผ่าตัดก้อนที่อวัยวะเพศ (Vulva Mass)

 

ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด (Before and After Photos)