การผ่าตัดตกแต่งแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน (Mons Pubis Reconstruction (post silicone injection)) 1

shutterstock_328091582ความผิดพลาดของมนุษย์ เช่น การฉีดซิลิโคน (silicone) ที่หวังผลเพื่อความสวยงามที่หัวหน่าว แต่ผลลัพธ์กลับพบว่าหลังจากเวลาผ่านไปแล้วส่งผลให้มีการเคลื่อนตำแหน่งของซิลิโคนที่เกิดขึ้นบริเวณหัวหน่าว ทำให้หัวหน่าวผิดรูป, มีอาการเจ็บ และมีก้อนแข็งที่หัวหน่าว ซึ่งในปัจจุบันเราพบว่ามีผู้หญิงจำนวนหนึ่งเข้ามาปรึกษาการผ่าตัดแก้ไขปัญหา อันเนื่องมาจากการผิดรูปของเนื้อเยื่อหัวหน่าวหลังการฉีดซิลิโคน

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะทำการฉีดซิลิโคนตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ตามหลักการของการฉีดสารแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ อาการแทรกซ้อนจากการฉีดซิลิโคนก็ยังคงมีอยู่ เนื่องจากซิลิโคนเป็นสารเติมเต็มแบบถาวร ส่งผลทำให้เกิดการผิดรูปของบริเวณที่ได้รับการฉีดซิลิโคน ส่งผลให้เกิดความเสียหาย, ทำให้เสียโฉม รวมทั้งทำให้มีอาการเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจไปตลอดชีวิต

ปัจจุบันมีการนำเลเซอร์มาใช้ในการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน ซึ่งส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเลเซอร์สามารถควบคุมความความลึกของแผลผ่าตัดได้ ทําให้ช่วยลดการเสียเลือด รวมทั้งช่วยลดการทำลายเส้นเลือดที่มาเลี้ยงแผลผ่าตัดและเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างใต้แผลผ่าตัด ส่งผลดีต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด ทำให้การทำผ่าตัดด้วยเลเซอร์ได้ผลที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับการทำผ่าตัดโดยใช้ใบมีดแบบดั้งเดิม

ข้อมูลที่ควรทราบและการเตรียมตัวก่อนการตัดสินใจทําผ่าตัดตกแต่งแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน

 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความประณีตและระมัดระวังอย่างสูง ซิลิโคนที่ถูกฉีดเข้าไปนั้นสามารถเอาออกได้ แต่จะต้องทำโดยการผ่าตัดและมีความยุ่งยากเป็นอย่างมาก อีกทั้งอาจจะไม่สามารถผ่าตัดเอาซิลิโคนที่ฉีดออกได้หมด 100% เนื่องจากอนุภาคซิลิโคนจะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อผิวหนังทุกชั้น ดังนั้นผู้เข้ารับการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคนจะต้องยอมรับว่า หลังการผ่าตัดอาจจะจำเป็นต้องมีการผ่าตัดแก้ไขใหม่อีกครั้ง เพื่อปรับโครงสร้างแก้ไขหัวหน่าวที่ผิดรูป ที่ได้รับผลกระทบจากการผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อตรงที่ฉีดซิลิโคนออกในครั้งแรก
 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน เป็นหนึ่งในกลุ่มของการศัลยกรรมเพื่อความงามที่มีความซับซ้อนและละเอียดมากที่สุด ที่มีการให้บริการอยู่ในปัจจุบัน โดยต้องอาศัยความรู้, ความเข้าใจของโครงสร้างทางกายวิภาค และทักษะการผ่าตัดที่ความแม่นยำเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน ศัลยแพทย์ส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์ทางด้านศัลยกรรมเพื่อความงามประเภทนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นผู้เข้ารับบริการจำเป็นต้องคำนึงถึงประสบการณ์ของแพทย์ที่จะทำการผ่าตัด
 • bullet_tickในช่วงของการปรึกษาผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน จะได้พบกับ แพทย์หญิง วิทัศศนา เพื่อซักประวัติและตรวจภายใน หลังการตรวจภายในผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับสภาพของหัวหน่าวก่อนการผ่าตัดแก้ไข, ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดและการให้ยาระงับความรู้สึก, ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำผ่าตัดและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในการทำผ่าตัด, ทางเลือกในการรักษา, โอกาสของความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนในการทำผ่าตัด, รายละเอียดเกี่ยวกับการพักฟื้นหลังการผ่าตัด รวมทั้งรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด
 • bullet_tickผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคนต้องไม่ตั้งครรภ์ แม้จะไม่เคยมีรายงานถึงผลเสียของการผ่าตัดต่อทารกในครรภ์ และไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัดในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมทั้งไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัดในกรณีที่ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดที่ไม่ได้แจ้งแฟนหรือคู่สมรส ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาความไม่เข้าใจกัน ในการงดการมีเพศสัมพันธ์หลังการผ่าตัด
 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคนมีข้อจำกัด ไม่สามารถรับประกันผลและความพึงพอใจในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคนได้ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานเดิมของหัวหน่าวที่ผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคนของผู้เข้ารับการผ่าตัด ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณ, ชนิดหรือความลึกของซิลิโคนที่ถูกฉีดเข้าไปในแต่ละบริเวณของหัวหน่าว สิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อผลลัพธ์ของการผ่าตัดแก้ไข และนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวของผู้เข้ารับการผ่าตัด เพราะโรคประจำตัวบางชนิดที่ส่งผลต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับการดูแลแผลหลังผ่าตัดที่ถูกต้องของผู้เข้ารับการผ่าตัด ในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด  ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยเกินการควบคุมของแพทย์ ซึ่งแพทย์จะแจ้งให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดรับทราบก่อนการผ่าตัด
 • bullet_tickกรณีการผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือเป็นความต้องการของผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ต้องการผ่าตัดแก้ไข ก็อาจทำได้โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัดและแพทย์ควรจะปรึกษาร่วมกัน โดยผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดแก้ไขต่อเนื่องภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังการผ่าตัด โดยเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่ายา, ค่าห้องและค่าใช้จ่ายทางวิสัญญีตามจริง
 • bullet_tickหลังจากนั้นผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน จะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับ ภาวะแทรกซ้อน ทั่วไปของการผ่าตัด ได้แก่ ภาวะเลือดออก, ภาวะแผลติดเชื้อ, ภาวะแผลแยกความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด, การแพ้ยาหรือสารอื่นๆที่ใช้ในการผ่าตัด, การเกิดเชื้อราในช่องคลอด รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนจำเพาะของการผ่าตัด ได้แก่ การผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อน, ขอบแผลไม่เรียบหรือบริเวณหัวหน่าวสองข้างไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นฐานเดิมของหัวหน่าวที่ได้รับการฉีดซิลิโคนของผู้เข้ารับการผ่าตัด หรือเป็นผลข้างเคียงของการผ่าตัด ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยเกินการควบคุม ซึ่งแพทย์จะแจ้งให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดทราบก่อนการผ่าตัด
 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน บริเวณที่ทำการผ่าตัดมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากภาวะเลือดออกผิดปกติในระหว่างผ่าตัดหรือหลังการผ่าตัดได้ เพราะเป็นการผ่าตัดในบริเวณที่มีเส้นเลือดค่อนข้างมาก ภาวะเลือดออกผิดปกติอาจพบได้ประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 แต่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตราย ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มแอสไพริน หรือกลุ่มยาลดการแข็งตัวของเลือด 10-15 วันก่อนหรือหลังการผ่าตัด
 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน บริเวณที่ทำการผ่าตัดมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะแผลแยกได้ เนื่องจากแผลผ่าตัดจะถูกขยับไปมาเกือบตลอดเวลาหลังการผ่าตัด เพราะอยู่ในบริเวณที่จะได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหว อีกทั้งในการผ่าตัดชนิดนี้จะมีการใช้ไหมเส้นเล็กเย็บแผล ซึ่งแรงกดของไหมเส้นเล็กที่เย็บแผลผ่าตัดจะน้อยกว่าไหมเส้นใหญ่ ทําให้หลังผ่าตัดเมื่อแผลหายดีแล้วแผลผ่าตัดจะดูเรียบกว่า หรือไม่มีรอยเย็บให้สังเกตเห็น แต่อาจทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดแผลแยกแล้วทำให้มีเลือดออกผิดปกติ ดังนั้นแพทย์ที่ทำผ่าตัดจำเป็นต้องมีความระมัดระวังในการผ่าตัด และมีเทคนิคการเย็บแผลผ่าตัดที่ดีในการป้องกันการเกิดภาวะแผลแยก รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับการดูแลแผลหลังผ่าตัดที่ถูกต้องของผู้เข้ารับการผ่าตัด ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำเป็นประจำในช่วง 5-7 วันแรกหลังการผ่าตัด 
 • bullet_tick การผ่าตัดตกแต่งแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน มีความเสี่ยงต่อการอักเสบและการติดเชื้อของแผลผ่าตัดเช่นเดียวกับการผ่าตัดชนิดอื่นๆ ซึ่งส่งผลทำให้เกิดภาวะแผลแยกได้ ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อแล้วเกิดแผลแยกโดยการฉีดยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัด และการรับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งสําคัญ 
 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน จะทำผ่าตัดโดยการการดมยาสลบ ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจึงต้องงดน้ำและอาหารก่อนทำการผ่าตัดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงในการสำลักเศษอาหารในระหว่างหรือหลังจากการทำผ่าตัด
เมื่อพร้อมที่จะเข้ารับการผ่าตัด โปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อนัดวันผ่าตัด หากผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดมีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการแพ้ยา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

ขั้นตอนในวันนัดหมายของการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน

 • bullet_tickในวันนัดผ่าตัดกรณีที่ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน มีข้อสงสัยต้องการพบแพทย์ คุณจะได้พบกับ แพทย์หญิง วิทัศศนา เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อสงสัยของการผ่าตัดอีกครั้ง โปรดสอบถามข้อสงสัยและรายละเอียดอื่นๆ กรณีไม่แน่ใจหรือกังวลมาก เนื่องจากเหตุผลใดๆก็ตามเกี่ยวกับการผ่าตัด ควรเลื่อนการผ่าตัดไปก่อน

อ่านต่อ>>