การผ่าตัดตกแต่งแก้ไขหัวหน่าว/แคมใหญ่ ผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน

 

ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด (Before and After Photos)