การผ่าตัดตกแต่งแก้ไขหัวหน่าว/แคมใหญ่ ผิดรูปหลังจากการฉีดซิลิโคน

Mons Pubis/Labia Majora Reconstruction (post silicone injection)

 

ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด (Before and After Photos)