การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดและการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด (Vaginoplasty with Perineoplasty)

ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด (Before and After Photos)