การฉีดสารเติมเต็มเสริมที่แคมใหญ่/เนินหัวหน่าว

 

ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด (Before and After Photos)