การฉีดสารเติมเต็มเสริมที่แคมใหญ่/เนินหัวหน่าว

(Labia Majora Filling/Mons Pubis Filling)

 

ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด (Before and After Photos)